Ensure giver dig overblik over nye tendenser med 2 aktuelle sager

Ensure har for nyligt oplevet to sager omkring anvendelse af salgs- og leveringsbetingelser, herunder ansvarsfraskrivelser, der ikke følger sædvanlig praksis

Fuldstændig underkendelse af sælgers normale 
salgs- og leveringsbetingelser

I den første sag skete der en fuldstændig underkendelse af sælgers normale salgs- og leveringsbetingelser. Årsagen var, at sælger gav en forkert henvisning, da tilbuddet blev givet til kunden.

I den konkrete sag har en udenlandsk køber henvendt sig til sælger omkring en hastereparation, og siden der var tale om en hasteopgave, blev aftalen indgået formløst og alene på baggrund af sælgers tilbud. Nederst i sælgers tilbud stod, at: ”Alle arbejder udføres i henhold til almindelige betingelser udarbejdet af Danske Maritime standardbetingelser.” Dette fremgik også på engelsk i en efterfølgende mail fra sælger.

Der opstod uenigheder efter leveringen, fordi køber anførte, at ydelserne var behæftet med fejl, hvilket sælger afviste. Der blev anlagt sag ved Sø- og Handelsretten, som gav køber medhold, for selvom sælger i sit tilbud henviste til Danske Maritimes standardbetingelser, var dette ikke nok til, at betingelserne kunne siges at være aftalt mellem parterne.

Sø- og Handelsretten lagde vægt på følgende:

· at køber ikke havde fået udleveret en kopi af betingelserne.

· at betingelserne ikke var tilgængelige på sælgers hjemmeside på aftaletidspunktet.

· at betingelserne ikke umiddelbart var tilgængelige ved en almindelig søgning på internettet eller Danske Maritimes hjemmeside (herunder på engelsk).

· at Danske Maritimes standardbetingelser var udarbejdet af sælgers brancheforening, Danske Maritime, og dermed ikke kunne siges at være et såkaldt ”agreed document”, som er blevet til efter forhandling mellem parter med modstående interesser (som f.eks. NSAB 2000).

Hvilken viden kan vi udlede af afgørelsen?

Afgørelsen fastslår, at en generel henvisning til standardbetingelser i tilbud, e-mails eller lign. ikke nødvendigvis er nok til, at betingelserne kan siges at være vedtaget og dermed gældende mellem parterne.

Hvis en part ønsker at påberåbe sig standardbetingelser, bør denne sikre sig bevis for, at den anden part er bekendt med betingelserne på aftaletidspunktet, eller har tilstrækkelig mulighed for at gøre sig bekendt med dem.

Der skal mere til at vedtage ensidigt udarbejdede standardvilkår – set i forhold til betingelser, der har karakter af et såkaldt ”agreed document”, udarbejdet efter forhandling mellem parter med modstående interesser (som f.eks. NSAB 2000). Kendelsen er kæret til Højesteret. Retsstillingen vil derfor først blive endelig klarlagt, når Højesterets afgørelse foreligger.

Underkendelse af kontrakts økonomiske ansvarsbegrænsning

Den anden aktuelle sag drejer sig om, at erstatningsbegrænsninger generelt kan tilsidesættes, hvis de skønnes i en konkret skadesag at være urimeligt tyngende for den ene af parterne, eller der er særligt skærpede forhold.

I denne sag, afgjort ved voldgift, har hovedentreprenør fået medhold i, at en underleverandørs økonomiske ansvarsbegrænsning, i størrelsesordenen DKK 100.000, kunne tilsidesættes over for et krav på et tocifret millionbeløb.

Den konkrete kendelse fra Voldgiftnævnet er ikke offentlig, og af den årsag har vi desværre ikke kunnet se de nærmere præmisser, f.eks. om aftalen er indgået på ABT93 grundlag. Dette dokument anses, i modsætning til førnævnte sag, som værende et ”agreed document”, der tager højde for, at der er indgået aftale mellem to ligeværdige parter. Her har man også taget stilling til sædvanlig og rimelig ansvarsbegrænsning for netop at undgå den slags tvister.

Det er klart, at entreprenørerne er svært tilfredse med dommen, da de jo vil argumentere for, at det er vigtigt at sende et signal om, at når man påtager sig en opgave, så skal man have ressourcerne og kompetencerne til at løse dem. Og hvis det går galt, skal man betale for sit ansvar ift. de økonomiske tab, som kontraktpartner lider.

Vi følger denne sag, men foreløbig læring fra begge sager må være, at salgs- og leveringsbetingelser og ansvarsbegrænsninger i højere grad udfordres, hvilket stiller endnu større krav til forsikringsrådgivning, herunder fastsættelse af tilstrækkelige forsikringssummer. Det stiller ligeledes større krav i forbindelse med jeres daglige arbejde og tilbudsafgivelse, og derfor må vi anbefale en klar og tydelig henvisning til salgs- og leverings og ansvarsbegrænsninger i enhver korrespondance – samt sørge for at disse informationer er tilgængelige på virksomhedens egen hjemmeside.


ensure-logo